Stanovy spolku

 

KSK Koldín, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

KSK Koldín, z.s. (Kulturně sportovní klub Koldín, z.s.) (dále jen „spolek“) má sídlo v Koldíně, na adrese Koldín 15, PSČ 565 01.

Čl. II

Účel a poslání spolku

 1. Účelem a posláním spolku je rozvoj a podpora kultury a sportu v obci Koldín.
 2. Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci, obnovení tradic a zvyků v obci.
 3. Uspokojování kulturních, sportovních, výtvarných, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů
 4. Výchova mladých členů spolku ke vztahu k přírodě, ekologii, sportu a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí)

Čl. III

Hlavní činnost spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v č II. těchto stanov.
 2. Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků, grantů, dotací, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností (př. prodej vstupného, startovného, propagačního materiálu, občerstvení atd.). Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost.
 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 4. příprava a organizace kulturních, sportovních, výtvarných, zájmově-vzdělávacích a společenských akcí dle plánu činností na daný kalendářní rok,
 5. budování, provozování a udržování zařízení, která spolek užívá.

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku

 Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. V

Členství

Členem spolku může být jakákoliv fyzická osoba, která souhlasí se stanovami, bez omezení věku (za osoby mladší 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce). Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky (která obsahuje – jméno a příjmení žadatele o členství, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení nebo e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele o členství) členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Člen má právo:

 1. účastnit se členské schůze, plnoletý hlasovat a tím se podílet na řízení spolku,
 2. plnoletý volit a být volen do řídících orgánů spolku,
 3. být pravidelně informován o dění ve spolku (minimálně však 1x ročně),
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku,
 5. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny. (slevy na účastnických poplatcích atp.)

Člen má povinnosti:

 1. platit členské příspěvky, (výši a splatnost členského příspěvku určí členská schůze)
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku,
 3. dodržovat stanovy spolku,
 4. aktivně se podílet na činnosti spolku,
 5. účastnit se během roku brigád, nebo svoji neúčast může plnoletý člen vykoupit hodinovou taxou. (počet brigádních hodin a výši taxy určí členská schůze)

 Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Členství zaniká:

 1. dobrovolným vystoupením člena – doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi. Dobrovolným vystoupením člena ze spolku nevzniká vystupujícímu členovi nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků ke dni ukončení členství,
 2. úmrtím člena,
 3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje poslání spolku dle č II. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností,
 4. zánikem spolku.

 Výkonný výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 Čl. VI

Orgány spolku

 Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze
 2. výkonný výbor

Čl. VII

Členská schůze

 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 1. Tvoří ji všichni členové spolku.
 2. Členská schůze volí členy výkonného výboru.
 3. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou za rok, elektronicky (e-mail) nebo telefonicky, alespoň 14 dnů před konáním členské schůze.
 4. Není-li členská schůze usnášeníschopná v řádně svolaném termínu, je výkonný výbor oprávněn svolat náhradní členskou schůzi, která je v takovém případě usnášeníschopná v počtu přítomných členů spolku.
 5. Mimořádná členská schůze může být svolána na doručení písemné žádosti výkonnému výboru alespoň jedné třetiny členů spolku.
 6. Schvaluje změny stanov spolku.
 7. Schvaluje vstup nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení na základě návrhu vyloučeného člena.
 8. Je usnášení schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.
 9. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Všechny hlasy členů jsou si rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud schůze rozhoduje o sporných otázkách týkajících se člena (např. vyloučení), tento člen nehlasuje.
 10. Rozhoduje o zániku spolku.

Čl. VIII

Výkonný výbor

 Výkonný výbor je zřizován jako statutární orgán kolektivní povahy.

 1. Výkonný výbor řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly, které mu byly členskou schůzí uloženy.
 2. Výkonný výbor rozhoduje o věcech, které dle těchto stanov nepřísluší k rozhodování členské schůzi.
 3. Výkonný výbor spolku má 9 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí prostřednictvím tajné volby.
 4. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté.
 5. Člen výkonného výboru může být volen opakovaně.
 6. Členové výkonného výboru zvolí ze svých řad předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 7. Člen výkonného výboru může být odvolán pro neplnění povinností dle čl. V těchto stanov členskou schůzí  i v průběhu funkčního období, či může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným kterémukoliv ze členů výkonného výboru. Za odstoupivšího či odvolaného člena výkonného výboru provede členská schůze volbu nového člena výkonného výboru.
 8. Člen výkonného výboru, který je volen v průběhu funkčního období výkonného výboru za odstoupivšího člena výkonného výboru, je volen pouze na období od jeho zvolení za člena výkonného výboru do konce funkčního období původního člena výkonného výboru.
 9. Za spolek jedná předseda, a to tak, že ke svému jménu a názvu spolku připojí svůj podpis. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
 10. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu spolku. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 11. Výkonný výbor připravuje plán akcí na každý kalendářní rok
 12. Schůzka výkonného výboru je svolávána předsedou podle potřeby. Pokud nebude termín jednání dohodnut na předchozí schůzce, svolává se výkonný výbor elektronicky (e-mail) nebo telefonicky. Výkonný výbor je usnášení schopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Čl. IX

Předseda a místopředseda

 1. Předseda zastupuje výkonný výbor a jedná za spolek tak, že ke svému jménu a názvu spolku připojí svůj podpis. Za spolek může jednat rovněž místopředseda.
 2. Předseda a místopředseda jsou voleni výkonným výborem na dobu 3 let. Opakovaná volba je možná.
 3. Místopředseda zastupuje předsedu v době nepřítomnosti či nemožnosti jednat za spolek a přebírá po tuto dobu jeho povinnosti čl. IX, odst. 1 a 4 těchto stanov. Místopředseda jedná za spolek tak, že ke svému jménu a názvu spolku připojí svůj podpis.

Předseda je povinen:

svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII odst. 3. těchto stanov,

vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Pokladník

Pokladník spolku vede účetní hospodaření spolku a vybírá členské příspěvky.

Výplaty prostředků spolku provádí na základě rozhodnutí a schválení výkonného výboru spolku.

Je povinen průběžně informovat členskou schůzi o hospodaření spolku a předkládat 1x ročně výroční zprávu o výsledku hospodaření. Pokladník spolku je volen výborem.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou:

 1. dary, příspěvky právnických a fyzických osob,
 2. dotace a granty,
 3. příjmy z vlastních aktivit spolku.

Za hospodaření s majetkem zodpovídá výkonný výbor a každoročně zveřejňuje zprávu o hospodaření a konečném stavu majetku. Za účelem plnění cíle činnosti spolku může spolek nabývat majetek.

Čl. X

Zánik spolku a způsob vypořádání při zániku spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na obec Koldín.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 20.3.2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 20.3.2017.
 2. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje členská schůze.
 3. K přijetí změn stanov je zapotřebí 2/3 hlasů přítomných členů spolku.
 4. Znění těchto stanov je účinné od 20.3.2017.